مهندسی منبع طبیعی در مقطع کارشناسی ارشد از چندین گرایش و رشته تشکیل شده که مهم ترین آنها عبارتند از:
 آبخیزداری، مرتع داری،جنگلداری،شیلات،صنایع چوپ،محیط زیست،مجموعه مدیریت مناطق بیابانی و همزیستی با بیابان،بیابان زدایی
در این قسمت از سایت پایان نامه های کرشناسی ارشد مربوط به این حوزه ها قرار می گیرد.