حوزه ی معماری در مقطع کارشناسی ارشد در قالب چندین رشته و گرایش در دانشگاهه ای کشور تدریس می شود، از جمله مهمترین این گرایش ها عبارتند از:
برنامه ریزی شهری و منطقه ای،طراحی شهری،معماری، معماری-منظر، تکنولوژی معماری، معماری-انرژی، معماری-مرمت بناها و بافت‌های تاریخی،مدیریت پروژه و ساخت