در این بخش پایان نامه های مربوط به حوزه ی هنر قرار می گیرند.از جمله رشته ها و گرایش های این حوزه در مقطع کارشناسی ارشد می توان به این موارد اشاره کرد:
برنامه ریزی شهری و منطقه ای،طراحی شهری،مدیریت پروژه و ساخت،کارگردانی،پژوهش هنر،تصویر متحرک،ارتباط تصویری،تصویر سازی،نقاشی،عکاسی،طراحی صنعتی،مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی