علم چيست؟ اين سوالي منطقي و به‌جاست، اما متاسفانه پاسخ به آن آسان نيست، زيرا هيچ تعريف جامع و كاملي از علم وجود ندارد كه رضايت همه را برآورده سازد. با اين همه فلسفه علم رشته‌اي است كه به مطالعه فرضيات، استنباط‌ها و اساس علم مي‌پردازد. فلاسفه علم، علاقه‌مند به بررسي تاريخ و شرايط پديده‌ها و چگونگي كاربرد آن‌ها در علم، هستند. همانطور كه مي‌دانيد نتيجه‌گيري منطقي از طريق علم بيان مي‌گردد و كار فلاسفه علم، بررسي روابط بين گزاره‌ها و استدلال‌ها (استدلال تفصيلي)، دلايلي كه فرضيه را به انواع نتيجه‌گيري‌ها (اعم از قياسي و استقرايي) مرتبط مي‌سازند، مي‌باشد.