زمین شناسی از جمله علوم حوزه ی علوم پایه است که در مقطع کارشناسی ارشد به چند گرایش تقسیم میشود.این گرایش ها عبارتند از :
زمین شناسی مهندسی (Engineering Geology)،سنگ شناسی رسوبی-رسوب شناسی،زمین شناسی اقتصادی،زمین شناسی ساختمانی (Structural Geology)،زمین شناسی زیست محیطی،زمین شناسی نفت Petroleum Geology،چینه و فسیل شناسی،سنگ شناسی یا پترولوژی، آب شناسی (hydrology)