در این قسمت پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد مربوط به حوزه ی علوم پایه قرار داده می شوند.برخی از مجموعه رشته های این حوزه عبارتند از:
مجموعه زمین شناسی * مجموعه ژئوفیزیک * مجموعه شیمی  *  مجموعه فیزیک * مجموعه فوتونیک *  مجموعه زیست شناسی *  مجموعه آمار ریاضی *  مجموعه ریاضی (محض) (کاربردی) *  مجموعه علوم کامپیوتر *  مجموعه فلسفه علم و تاریخ علم