مجموعه علوم سياسي و روابط بين‌الملل يکي از مهم‌ترين رشته‌هاي علوم انساني است. اين رشته در ايران از قدمتي طولاني برخوردار است. براي اولين بار آموزش اين علم با تاسيس مدرسه علوم سياسي در سال 1278هجري شمسي آغاز شد. در دوره کارشناسي ارشد اين رشته به دو گرايش مهم علوم سياسي و روابط بين الملل و چند گرايش ديگر تقسيم مي‌شود.  رشته علوم سياسي و روابط بين الملل داراي گرايش هاي زير است:علوم سياسي روابط بين‌الملل مطالعات منطقه‌اي انديشه سياسي در اسلام ديپلماسي و سازمان‌هاي بين‌المللي.