اين رشته در كارشناسي ارشد داراي گرايش هاي برنامه‌ريزي آموزشي،برنامه‌ريزي درسي،تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش(تعليم و تربيت اسلامي)،مديريت آموزشي،آموزش بزرگسالان،تحقيقات آموزشي،تكنولوژي آموزشي و مديريت و برنامه‌ريزي آموزش عالي است.