در دانشگاه ،اقتصاد را اينگونه تعريف مي‌كنند: علم تخصيص منابع محدود براي نيازهاي نامحدود.آنچه باعث شده است اين علم جزء علوم انساني قرار بگیرد، سروكار داشتن با رفتار اقتصادي انسان‌هاست. رشته اقتصاد از آن جهت دارای اهمیت می باشد که سرنوشت يك كشور در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي،‌ علمي، تكنولوژي و صنعتي و نيز رفاه آحاد جامعه در گرو چگونگي وضعيت اقتصاد است،با استفاده از اين دانش ، روند رشد اقتصادي یک  كشور رقم خورده و به طور كلي سرنوشت حال و آينده جامعه تعيين مي‌شود. معرفی گرایش ها : مجموعه  علوم اقتصادي در دوره‌ي كارشناسي ارشد داراي 4 گرايش به شرح زیر می باشد   :1-علوم اقتصادي2-توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي3-برنامه‌ريزي سيستم‌هاي اقتصادي4- اقتصاد انرژي