اين رشته دانش جديدي است كه در اوايل قرن بيستم به دنيا معرفي شد اما در طول يكصد سال اخير با رشد و توسعه قابل ملاحظه اي روبرو بوده است. بديهي است اگر چنين سرعتي با تخصصي شدن همراه نباشد از بداعت و تازگي دور خواهد شد.رفتار حركتي شاخه ای است مركب از رشد و تكامل حركتي و يادگيري حركتي كه به تفصيل مراحل رشد انسان و فرايند يادگيري مورد بررسي قرار مي دهد.