علم تاريخ، يكي از شاخه هاي پر اهميت علوم انساني محسوب مي شود كه از ديرباز مورد نظر بسياري از صاحبان انديشه بوده است. امروزه آموزش تاريخ علاوه بر اينكه به مفهوم آگاهي بخشيدن به احوال و سرگذشت اقوام و ملتهاي جهان بر اساس مدارك و اسناد به كار مي رود مي تواند انگيزه اي براي جستجو و كاوش باشد. بدیهی است كه تاريخ هر ملت شناسنامه آن ملت است و ملت بدون تاريخ،ملتي بي هويت محسوب مي شود.