داوطلبان ورود به رشته زبان و ادبيات عرب براي موفقيت و ادامه تحصيل در اين رشته علاوه بر علاقمندي نسبت به زبان عربي و درك و فهم مفاهيم قرآن و حديث بايد در زمينه درسهاي عربي و ادبيات فارسي از پايه قوي برخوردار بوده و رغبت به فراگيري مضامين درسهاي تخصصي مربوط به اين رشته را داشته باشند.داوطلب ورود به رشته زبان و ادبيات عرب بايد با حوصله و پشتكار و دقت‌نظر كافي در متون عربي و صرف وقت زياد براي مطالعه عميق در دروسهاي اصلي و تخصصي و پايه باشد.اين رشته گرايش‌ خاصي در دوره كارشناسي ارشد و دكترا نداردو  فقط همان رشته زبان و ادبيات عربي در دوره تحصيلات تكميلي ادامه پيدا مي‌كند. ولي هر دانشجو مي‌تواند با توجه به علاقه و تواناييهاي خود در يك زمينه تخصصي ادبيات عربي مهارت بيشتري بدست آورد.