در این قسمت پایان نامه های مقطع  کارشناسی ارشد مربوط به حوزه ی علوم انسانی قرار داده می شوند. برخی از مجموعه های این حوزه عبارتند از:
مجموعه زبان و ادبیات فارسی * مجموعه علوم جغرافیا * مجموعه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی * مجموعه  زبان  عرب * مجموعه علوم اقتصادی * مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی * مجموعه تاریخ * مجموعه علوم اجتماعی * مجموعه زبان شناسی * علوم و قرآن و حدیث * فقه و مبانی حقوق اسلامی * الهيات و معارف اسلامي * فلسفه و كلام اسلامي * الهيات و معارف اسلامي * مجموعه فلسفه * مجموعه علوم تربیتی * مجموعه کتابداری و اطلاع رسانی * مجموعه زبان انگلیسی * مجموعه مدیریت جهانگردی * مجموعه حقوق * مجموعه  علوم سیاسی و روابط بین الملل * مجموعه روان شناسی * مجموعه مطالعات زنان * مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی * مجموعه مدد کاری اجتماعی * مجموعه پژوهش علوم اجتماعی * مجموعه مدیریت * حسابداری * باستان شناسی