در این قسمت پایان نامه های مربوط به سایر رشته ها که چندان فراگیر نمی باشند قرار می گیرد، از جمله این رشته ها می توان به دانش شناسی، صنایع قضایی و .. اشاره کرد.