در این بخش پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته ی زبان انگلیسی و همچنین ترجمه های صورت گرفته از زبان های دیگر به زبان پارسی قرار میگیرد.